Sekretariat w Kaliszu i w Gnieźnie od 14 sierpnia br. do 16 sierpnia br. nieczynny. Życzymy słonecznego weekendu!

Rekrutacja elektroniczna

Kierunek

Dane osobowe

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Należy wypełnić, jeśli adres korespondencyjny jest inny, od adresu zameldowania

Dane kontaktowe

Zakład pracy

OŚWIADCZENIE KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO Z INTERNETOWEGO ZAPISU NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L119/1 z dnia 4 maja 2016) informuję, iż

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty z siedzibą ul. Kwiatowa 4, 62-800 Kalisz;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystanie do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183);
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia podyplomowe;
  4. Dane nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.poz.2183);
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na studia podyplomowe Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  7. Decyzje w Pani/ Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą poddane profilowaniu;
  8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu w celach postępowania rekrutacyjnego oraz po przyjęciu na studia w celu dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych i statystycznych zgodnie z art.4 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Przyjmuję do wiadomości, że Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez mnie błędnych danych

Przyjmuję do wiadomości, że na mój adres mailowy będą dostarczane informacje o kolejnych etapach toczącego się postępowania rekrutacyjnego

Wyrażam zgodę i chcę wysłać formularz

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.