Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Doradztwo zawodowe z coachingiem

Dla kogo?

-Osoby z wyższym wykształceniem, zainteresowane pracą na stanowisku doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych i pozaoświatowych.

-Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie lub zatrudnione w różnych placówkach sektora oświaty oraz pracy i polityki społecznej w tym np. w prywatnych firmach realizujących programy finansowane ze środków Unii Europejskiej (PO KL)

– Nauczyciele i wychowawcy, a także pracownicy sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym socjalnej oraz osoby zainteresowanych rozwojem osobistym.

Jaki cel studiów?
 • Absolwent kierunku doradztwo zawodowe z coachingiem posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne w zakresie świadczenia usług specjalistycznych – doradcy zawodowego – opisanego w kwalifikacji zawodów i specjalności zakodowanego pod nr 241303 [Doradca zawodowy- Udziela pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy, a także osobom niepełnosprawnym, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej; w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów; współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzi odpowiednią dokumentacje osób zgłaszających się po poradę, ocenia jakość i kontroluje skuteczność wykonywanych usług doradczych]
 • Dodatkowo absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wpisujące się w sylwetkę coacha kod:235920. [Coach- Pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów; wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych; wzbudza motywację do działania; wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania]

Celem studiów jest:

 • Wyposażenie w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego z elementami coachingu
 • Przygotowanie metodyczno-warsztatowe niezbędne do wykonywania działań doradczych i coachingowych w placówkach oświatowych i pozaoświatowych
 • Kształtowanie przekonania o społecznych wartościach pracy doradczej i coachingowej z uczniami oraz z osobami bezrobotnymi, jak i tymi które pragną się rozwijać zawodowo.
 • Wdrażanie do samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego z coachingiem

Założenia studiów:

 • Dobrze zorganizowane doradztwo zawodowe jest niezbędne dla zminimalizowania negatywnych skutków bezrobocia
 • Doradca zawodowy powinien być wszechstronnie przygotowany w trzech kierunkach; psycho-pedagogicznym, merytorycznym oraz metodyczno-warsztatowym
 • Studia powinny przygotowywać doradców również pod względem mentalnym do pracy z bezrobotnymi
 • Program studiów integruje aspekt dyrektywnego wspierania w postaci doradztwa zawodowego oraz niedyrektywnego wsparcia coachingowego, łącząc tradycję i nowoczesność.
 • Wykorzystanie metod coachingowych w doradztwie zawodowym to odpowiedź na ponowoczesny, znaczony tymczasowością i nieprzewidywalny rynek pracy.
Czego uczymy?
 •  Przygotowanie merytoryczne do pracy jako doradca zawodu / coach/
 •  Dydaktyka przedmiotu
 •  Praktyki pedagogiczne – 60 godzin

Przedmioty realizowane na studiach:

Moduł teoeretyczny w zakresie doradztwa zawodowego: Pedagogika pracy, Psychologia pracy, Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, Podstawy prawne i etyczne doradztwa zawodowego.

Moduł metodyczno-warsztatowy w zakresie doradztwa zawodowego: Dydaktyka doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych i pozaoświatowych, Dydaktyka poradnictwa dla niepełnosprawnych.

Moduł metodyczno-warsztatowy w zakresie coachingu: Teoretyczne i metodyczne podstawy coachingu dla nauczycieli i pedagogów, Warsztat umiejętności coachingowych w pracy nauczyciela, Indywidualny Program Coachingowy

Razem 260 h / w tym praktyki/

Jaka organizacja studiów?
 • Czesne za studia: 2895 zł (całość, płatne w ratach).
 • Czas trwania: dwa semestry
 • Forma zajęć: forma weekendowa
 • Zjazdy: rozpoczęcie: 23 listopad 2018 r.- zakończenie 16 czerwiec 2019 r.
 • Terminarz zjazdów:

I zjazd: 23-25.11.2018 r.

II zjazd: 07-09.12.2018 r.

III zjazd: 25-27.01.2019 r.

IV zjazd: 15-17.02.2019 r.

V zjazd: 01-03.03.2019 r.

VI zjazd: 12-14.04.2018 r.

VII zjazd: 31.05-02.06.2019 r.

VIII zjazd: 15-16.06.2019 r. zakończenie/ obrony

 • Terminarz może ulec zmianie.
Co otrzymują absolwenci?

Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych „Doradztwo zawodowe z coachingiem”

Jakie złożyć dokumenty?

Przy zapisie elektronicznym:

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • przygotowanie pedagogiczne
 • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.