Wykładowcy SDMO Kalisz

prof. nzw.dr hab. Jolanta Góral - Półrola

prof. nzw dr hab. Jolanta Góral – Półrola 

Dziekann WydziałuPedagogicznego Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Uznana specjalistka w dziedzinie logopedii i neuroterapii. Jest autorką specjalistycznch książek z dziedziny logopedii, pedagogiki. Specjalizuje się w neurologopedii, surdopedagogice, neuroterapii. Członek Radu Naukowej „Acta Neuropsychologica”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego, członek Komitetu Międzynarodowych Reprezentantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu.

Za swoją działalność naukową otrzymała szereg wyróżnień, między innymi Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Copernicus 2015.

prof.nzw.dr Lechosław Gawrecki

 

prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

wykładowca UAM oraz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Uznany ekspert w dziedzinie menedżerskiego zarządzania placówką oświatową,posiada bogaty dorobek naukowy i praktyczny.

Założyciel Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty oraz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.

Zapalony motorowodniak i kibic Lech Poznań.

prof. dr hab. Michał Jarnecki

prof. dr hab. Michał Jarnecki 

Prof. UAM, dr hab. Michał Jarnecki – historyk, naukowiec i podróżnik. Urodził się w Kaliszu, ale obecnie mieszka w Ostrowie Wlkp. W swojej drodze życiowej i zawodowej, pracował także w szkolnictwie średnim (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Technikum Kolejowe czy Trzecie Liceum Ogólnokształcące – wszystkie w Ostrowie), zanim trafił na UAM, gdzie obecnie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym jest zatrudniony. Specjalizuje się w tematyce powstania styczniowego, ruchów narodowych w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku, relacji polsko-ukraińsko-czechosłowackich w latach międzywojennych, historii Rusi Zakarpackiej, polskich koncepcji kolonialnych w  międzywojniu i turystyce kulturowej. Jest autorem 6 książek (stan na pierwszą połowę 2018) i ponad 100 artykułów naukowych, kilkudziesięciu recenzji oraz ponad 200 artykułów popularnonaukowych (te przeważnie dotyczyły turystyki kulturowej). W planach są następne publikacje

Jego pasją są podróże. Odwiedził 154 państwa i nie zamierza na tym poprzestać… Lubi czytać oraz także interesuje się teatrem.

prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Gabriel Łasiński

 

Prof. dr hab. Gabriel Łasiński

Kierownik Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie w  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prakseolog, uznany specjalista „dobrej roboty”, prowadzi zajęcia kształtujące umiejętności menedżerskie.

prof. dr hab. Henryk Mruk

prof mruk

Prof. dr hab. Henryk  Mruk

Ekspert w zakresie skutecznego przywództwa, marketingu, zarządzania sprzedażą. Profesor zwyczajnym na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pracuje w Katedrze Handlu Międzynarodowego.  Opublikował ponad 800 pozycji zwartych i artykułowych. W 2013 roku uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz podyplomowych z zakresu przywództwa, marketingu i zarządzania sprzedażą.

Wykładowca uniwersytetów m.in. w Londynie i w Salonikach.

prof.nzw.dr Hubert Paluch

Znalezione obrazy dla zapytania hubert paluch

prof nzw.dr Hubert Paluch

Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły  Wyższej Milenium. Dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu. Stypendysta Programu LLP Erasmus w: Wirtschaftsuniversitaet Wien, AVANS Breda, VSO Praha.  Ekspert ds. rynku usług szkoleniowych w projektach unijnych m. in.: „Foresight -SIECI GOSPODARCZE WIELKOPOLSKI – Scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę”, trener biznesu, wykładowca, doświadczony specjalista w zakresie mediacji i negocjacji oraz coachingu oświatowego

prof.dr hab. Zbigniew Tarkowski

 

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Psychopatolog mowy oraz terapeuta, kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się głównie w zakresie psychogennych zaburzeń mowy (jąkanie , mutyzm, giełkot) , ale prowadzi także badania nad bilingwilizmem , przedsiębiorczością oraz zarządzaniem . Opracował pierwsze znormalizowane testy językowe (np. Test Sprawności Językowej) oraz programy stymulacyjno – terapeutyczne (np. Rozwijanie Mowy Dziecka). Jest autorem wielu monografii i artykułów wydanych w języku polskim i angielskim . Ostatnio wydawał  ” Dzieci z zaburzeniami zachowania , emocji i mowy ” (2016), ” Patologię mowy ” (2017) oraz

” A New Approach to Stuttering . Diagnosis and Therapy ” (2017) , ” A Systems Approach to the Psychosomatic of Stuttering ” (2018). Te dwie ostatnie pozycje to pierwsze monografie polskiego logopedy wydane na rynku amerykańskim. Założył i prowadzi Ośrodek Praktyk Terapeutycznych oraz Innowacyjne Przedszkole Logopedyczne. Jest miłośnikiem psów bernardynów i kotów dachowców.

 

dr Barbara Czołnik

dr Barbara Czołnik

Absolwentka Wydziału Leśnego i Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wieloletni pracownik Ośrodka kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie kieruje działem edukacji i informacji. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz  Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Autorka wielu publikacji z zakresu pozaszkolnej edukacji leśnej społeczeństwa.

dr Marek Dębczyński
lek. med Marcin Gawroński
dr Maria Gładyszewska

 dr Maria Teresa Gładyszewska

Dotor  nauk humanistycznych w zakresie pedagogika.  Wykładowczyni Uniwersytetu Karzimierz Wielkiego w Bydgoszczy.                    Zainteresowania naukowe związane są z pedagogiką w zakresie podstaw wychowania i kształcenia jednostki w całym cyklu życia (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnej edukacji).

Moją wieloletnią już pasją jest poznawanie ludzi i ich kultur podczas dalekich podróży.

 

dr Piotr Knychała

dr Piotr Knychała

Z wykształcenia fizyk i informatyk, tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał na Wydziale Fizyki, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo zajmujący się modelowaniem i symulacjami komputerowymi, m. in. badaniami własności polimerów, w szczególności zjawiskiem samoorganizacji kopolimerów blokowych z wykorzystaniem algorytmów równoległych oraz sieciowych symulacjami komputerowymi metodą Monte Carlo. Programista, specjalizujący się w programowaniu obiektowym aplikacji internetowych oraz aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Android.

dr Dorota Młyńska - Oganiaczyk

Dr Dorota Młyńska – Oganiaczyk 

Doktor nauk biologicznych o specjalności biologia-antropologia, Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Biologia. Wykładowczyni w Uniwerstytecie im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu. Autorka pierwszych w Kaliszu badań ponad 1500 dzieci w wieku przedszkolnym uwzględniających zarówno przebieg procesów rozwojowych o charakterze biologicznym, jak i stan zdrowia dzieci (pomiary antropometryczne, analiza dokumentacji medycznej, badania ankietowe środowiska życia dzieci), uczestnik kilkudziesięciu konferencji i kongresów krajowych i zagranicznych. Autorka 22 publikacji naukowych (w jęz. polskim i angielskim), autorka badań ilościowych studentów pod kątem trendów w stylu życia i samooceny zdrowia.

Zainteresowania naukowe: problematyka związana ze specyfiką procesów rozwojowych w różnych fazach ontogenezy; zjawisko trendu sekularnego; determinanty stylu życia współczesnego człowieka oraz  ich wpływ na zdrowie; edukacja seksualna i seksuologia.

Zinteresowania pozanaukowe: sport (głównie piłka nożna, siatkowa, lekkoatletyka, skoki narciarskie, tenis); muzyka (smooth jazz, soul, swing).

 

dr Kornelia Rybicka

dr Kornelia Rybicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – od roku 1997 pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat pracę akademicką łączyła z funkcją doradcy metodycznego przy ODN w Kaliszu. Współpracowała z OKE w Poznaniu (m.in. jako konstruktor zadań maturalnych). Prowadziła zajęcia dla dyrektorów szkół, doradców metodycznych i konsultantów ogólnopolskich w ramach działań Ośrodka  Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pełniła także funkcję recenzenta zadań egzaminacyjnych CKE w Warszawie. Pracowała nad przebudową podstawy programowej kształcenia ogólnego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wykonywała zadania koordynatora merytorycznego w ramach  realizacji projektu ORE: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim współfinansowanego z EFS. Sprawowała opiekę merytoryczną ze strony UAM nad ministerialnym eksperymentem pedagogicznym: Sukces szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój według założeń Carol Dweck w III LO w Kaliszu. Ponadto od wielu lat bierze udział w pracach Komisji Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze łączy zarówno z odbiorem tekstów filmowych, jak i analizą spotkań literatury z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Pokłosiem tychże działań są nie tylko liczne artykuły zamieszczone w czasopismach (m.in. takich, jak ,,Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, ,,Polonistyka”, ,,Język Polski w Liceum”), ale również wiele tekstów ujętych w książkach pokonferencyjnych. Poza wcześniej wydanymi publikacjami (Zrozumieć film. Świat >>Romea i Julii<< według Baza Lurhmanna), istotne miejsce zajmuje pozycja, której jest współautorką: Czytaj i myśl. Zderzenia literatury z fizyką ( nagrodzona na 23 Krajowych Targach Książki Edukacyjnej). Najnowsza publikacja dotycząca poeksperymentalnych refleksji (Sterowanie uczącym się mózgiem) ukazała się w 2017 roku..

dr Marek Lewicki
dr Józef Nawrocki

dr Józef Nawrocki 

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Specjalista I psychologii klinicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień historii myśli psychologicznej, psychologii ogólnej oraz psychologii klinicznej i psychopatologii. Jeden z artykułów autora: Sześćdziesięciolecie  Polskiej Psychologii Humanistycznej. Koncepcja Leopolda Blausteina został umieszczony m.in. w bibliografii najnowszego podręcznika akademickiego psychologii (2016). Autor kilkudziesięciu opinii sądowo-psychologicznych z zakresu psychologii klinicznej.

Zainteresowania/hobby: turystyka wysokogórska, sport (piłka nożna), muzyka klasyczna, jazz.

dr Radosław Nawrocki

dr Radosław Nawrocki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalność socjologia edukacji oraz filozofia wychowania; promotor pracy doktorskiej prof. dr hab. Szymon Wróbel). Ukończył również College Niekonwencjonalnych Inicjatyw Edukacyjnych we Wrocławiu. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Środowiskowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współautor (wspólnie z prof. dr. hab. Szymonem Wróblem) książki Szkoła jako fikcja i inne szkice z filozofii edukacji. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Dodatkowe doświadczenia zawodowe: udział w europejskim projekcie edukacyjnym pt. „Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  wieloletnia praca w charakterze kierownika-wychowawcy na  obozach i koloniach dziecięco-młodzieżowych; praca w charakterze wolontariusza na Europejskim Forum Ekologicznym EURONATURAmy organizowanym przez fundację Wolne Inicjatywy Edukacyjne we Wrocławiu. Pola zainteresowań: socjologia edukacji, polityka oświatowa, polityka społeczna, edukacja alternatywna, filozofia edukacji. Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień sprawiedliwości, wolności i równości w edukacji.

Wybrane funkcje pełnione poza Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM:

 • Uczestnik i Członek Prezydium Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;
 • Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – Specjalista do opiniowania aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej, Członek Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji osiągnięć naukowych oraz Sekcji ds. polityki oświatowej
 • Członek prezydium sekcji nr 9 zatytułowanej Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu – IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Białystok 21-23 września 2016.
 • Recenzent czasopisma naukowego Parezja (Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii).
 • Redaktor tematyczny czasopisma Social Studies: Theory and Practice.
 • Kierownik Studium Pedagogicznego na SWPS w Poznaniu.

Wybrane funkcje pełnione na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM:

 • Prodziekan ds. Nauki i rozwoju kadry od 2016 do dziś
 • Koordynator ECTS – od 2007 do 2016
 • Członek Rady Wydziału – od 2012 do dziś
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia – od 2013 roku do 2016
 • Opiekun praktyk pedagogicznych – od 2011 do 2014
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – 0d 2008 do 2016
 • Członek Zespołu do spraw tworzenia nowego kierunku studiów – 2013
 • Członek Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2015-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się od 2015 do 2016
 • Opiekun Roku – 2015-2016 (i wcześniej)
dr Ewa Nowel

dr Ewa Nowel 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mikiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki, redaktor kwartalnika „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej” w Wydawnictwie Pedagogicznym ZNP w Kielcach, trener oświaty i ekspert w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (projekty: „Szkoła ćwiczeń”, „Przywództwo”, „Wspomaganie szkół w rozwoju”). Jest autorką 14 publikacji recenzowanych, ponad 100 artykułów metodycznych i 6 opracowań zwartych. Zajmuje się edukacją medialną, rozwijaniem kluczowych kompetencji i szkolną lekturą. Twierdzi, że to, co umie zawdzięcza swoim uczniom, dlatego studentów i nauczycieli – uczestników szkoleń zaraża refleksją na temat ludzi i ich potrzeb.

dr n. med. Artur Tarasiewicz

dr n.med. Artur Tarasiewicz 

Doktor nauk medycznych z zakresu  medycyny ratunkowej, posiada  specjalizację pierwszego stopnia z neurochirurgii, lekarz medycyny ratunkowej, epidemiolog kliniczny. Ukończone studia podyplomowe z kryminalityki a tkaże etyki i filozofii. Wykładowca w Państwowej Szkole Zawodowej w Kaliszu, Ordynator  SOR-u przy Szputalu w Pleszewie, Dr n. med. Artur Tarasiewicz został wyróżniony Nagrodą Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej im. bł. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym.

Hobby: ksiązki, mózg, jęzki obce (6 w mowie i piśmie), podróże

dr Przemysław Wiatrowski

dr Przemysław Wiatrowski 

Dr Przemysław Wiatrowski – językoznawca, absolwent polonistyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UAM. Autor ponad 130 publikacji (w tym dwóch książek) z zakresu językoznawstwa polonistycznego i indonezyistycznego.

Zainteresowania naukowe: fonetyka polska, stylistyka, tekstologia, frazeologia indonezyjsko-polska.

 

dr Grzegorz Wieczorek

 dr Grzegorz Wieczorek

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktor nauk biologicznych; nauczyciel w III Liceum im. M. Kopernika w Kaliszu, od 2013 roku pełni funkcję wicedyrektora. Wykładowca PWSZ-u w Kaliszu oraz SDMO w Kaliszu i Gnieźnie. Członek Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Ukończył: Studia Podyplomowe Ewaluacji Pedagogicznej, Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Placówką Edukacyjną, Studia Podyplomowe Nauczania Przyrody, Studia Podyplomowe Informatyki; jest egzaminatorem w zakresie sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminu maturalnego z  biologii. W 2003 roku pracował przy tworzeniu „Mapy przyrodniczo – krajoznawczej powiatu ostrowskiego”. Opracował tablice informacyjne dotyczące awifauny parku miejskiego w Kaliszu. Prowadzi wykłady otwarte na UTW
w Kaliszu i Ostrzeszowie oraz podczas Szkolnych Spotkań z Nauką „Copernicus Science”.
Od pięciu lat współorganizuje Dzień Ziemi w Gołuchowie. Jest autorem lub współautorem następujących publikacji: Ptaki lęgowe rezerwatów leśnych „Jodły Ostrzeszowskie”
i „Pieczyska” w latach 1998 i 1999; Distribution and numbers of breeding buntings Emberiza citrinell, E. hortulana, E. schoeniclus and Miliaria calandra in the Prosna river valley; Zgrupowania ptaków lęgowych w dolinie Prosny na odcinku Oświęcim – Kalisz; Ptaki doliny Prosny. Jego uczniowie są laureatami wielu konkursów biologicznych i ekologicznych:
I miejsce uczennicy w etapie ponadwojewódzkim Konkursu Przyrodniczego „Parki Narodowe w Polsce”; finaliści centralnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2016
i 2017 roku oraz laureat 46. Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej w 2017 roku.

Za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymał między innymi nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 r.

 

 

 

 

 

mgr Sylwia Baranowska
mgr Anna Bobińska
mgr Piotr Czarczyński

mgr Piotr Czarczyński

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia oraz pedagogika. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od 2004 roku nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Od 2008 nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu oraz Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty. Autor artykułu „Czy mieszkańcy Ziem Odzyskanych mogą się obawiać rewindykacji ze strony ziomkostw niemieckich?”opublikowanym w roczniku „Media, kultura, komunikacja społeczna” wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Współautor haseł w leksykonie wiedzy o społeczeństwie dla uczniów, maturzystów i studentów pod redakcją profesora Zbigniewa Bloka

mgr Anna Czerniakowska

mgr Anna Czerniakowska

Absolwentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych
o specjalności logopedia ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim. Logopeda w szkole podstawowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi zajęcia zarówno z przedszkolakami, jak i młodzieżą, autorka publikacji logopedycznych skierowanych do dzieci
z różnorodnymi wadami wymowy.

Praca z moimi podopiecznymi daje mi wiele radości i zawodowej satysfakcji.

mgr Joanna Dembowa

 

mgr Joanna Dembowa 

nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki.    Od 15 lat na stanowisku doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej przy ODN Kalisz. Prowadzi kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz słuchaczy studiów podyplomowych w swojej dziedzinie. Ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

mgr Ewelina Dudek
mgr Paulina Gajzler
mgr Mariusz Głowacki

mgr Mariusz Głowacki

Absolwent filologii angielskej/ Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, staż zagraniczny w European Life and institutions w University College Galway, Irlandia. Doświadczony wykładowca fonetyki angielskiej, a także literatury i kultury związnej z tym językiem.

Posiada osobliwe poczucie humoru.

Wady fabryczne: nadmierne przywiązanie do SDMO w Kaliszu oraz słabość do diety jęczmienno-chmielowej i futbolu.

mgr Piotr Grabarz
mgr Maciej Gramza

 

mgr Maciej Gramza

Absolwnet Wydział Fizyki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Obecnie dyplomowany nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

mgr Ewa Guarino
mgr Wiesława Idziak
mgr Agnieszka Kłakulak

mgr Agnieszka Kłakulak

Absolwentak Akademii Rolnicznej we Wrocławiu, magister technologii żywności i żywienia człowieka. Wykładowca SDMO od 2013 roku nauczyciel chemii z 17-letnim stażem. Nauczyciel dyplomowany I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Autorka publikacji „O potrzebie motywowania ucznia w liceum”

mgr Julita Kowalska

mgr Julita Kowalska

Pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wolontariusz świetlicy socjoterapeutycznej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Kaliszu. Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie  Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauczanie początkowe oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wychowania przedszkolnego.

Andrzej Kruiński


Andrzej Krupiński

mgr Marek Krzyżostaniak

mgr Agnieszka Michalak

mgr Agnieszka Michalak

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią, oligofrenopedagog. Absolwentka studiów z Logopedii ogólnej, logopedii ze specjalnością wczesnokliniczną, terapii pedagogicznej. Posiada  uprawnienia do diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz terapii i szkoleń metodą integracji bilateralnej. Zawodowo związana z Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie. Od lat prowadząca Gabinet Sensorika. Wykładowca SDMO. Prowadzi szkolenia o tematyce związanej z integracją sensoryczną.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki nastolatków

 

mgr Aneta Nowak

mgr Aneta Nowak

Logopeda,surdopedagog,pedagog specjalny,pracuje w SOSW nr 2 w Kaliszu.Wieloletnia praktyka zawodowa w terapii logopedycznej i pedagogicznej z dziećmi od urodzenia do wieku dorosłego o różnych trudnościach rozwojowych,w tym z zaburzeniami komunikacyjnymi.Poza pracą interesuję się życiem i kulturą mieszkańców innych państw, głównie Hiszpanią.

 

 

mgr Grażyna Olek

mgr Grażyna Olek 

Nauczyciel dyplomowany 37 – letnim stażem pracy, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych. Zainteresowania : praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autystycznymi, z dziećmi z trudnościami w uczeniu.

Szczególnie cenię sobie pracę i kontakt z drugim człowiekiem, związany z wymiana doświadczeń i kompetencji.

Moje motto: „ Swoją radość można znaleźć w radości innych – to właśnie jest tajemnica mojego szczęścia „

mgr Przemysław Piotrowski
mgr Sławomir Przygodzki

mgr Sławomir Przygodzki

Sławomir Przygodzki, historyk-regionalista. Absolwent III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”. Nauczyciel III LO w Kaliszu, długoletni członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Opiekun Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk działającego przy III LO w Kaliszu.

Współautor publikacji (min. Szkoła Dwojga Imion, pod red. K. Walczaka, Kalisz 1999, Kalisz-miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej, pod. red. K. Walczaka i E. Andrysiak, Kalisz 2006; 400 lat konsekracji pobernardyńskiego kościoła OO. Jezuitów w Kaliszu,  red. o. Jerzy Kacprzyk SJ, o. Aleksander Jacyniak SJ, Kalisz 2007; Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007, pod red. S. Napiórkowskiego OFMconv. i Gerarda Kucharskiego, Kalisz 2008), autor publikacji o mniejszościach narodowych w Kaliszu: Kalisz wielokulturowy, Kalisz 2013; a także licznych artykułów poświęconych historii XIX wiecznego Kalisza i regionu kaliskiego, drukowanych w: Roczniku Łódzkim, Roczniku Kaliskim, Roczniku KTPN, Kalisii Nowej, Cerkiewnym Wiestniku. Kwartalniku Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

mgr Grzegorz Rosiński
mgr Jolanta Świniarska

mgr Jolanta Świniarska

Pedagog specjalny w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Prezes Stowarzyszenia Fajna Szkoła działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizator punktów konsultacyjnych dla rodziców i warsztatów umiejętności wychowawczych. Terapeuta zajęciowy. Wolontariuszka roku 2017 Miasta Kalisza.

mgr Małgorzata Urbaniak

mgr Małgorzata Urbaniak

Nauczycielka biologii od 28 lat. Uczyła w różnych typach szkół (podstawowej, gimnazjalnej i średniej). Od 8. lat prowadzi zajęcia w SDMO w Kaliszu.  Absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w  Lądku Zdroju. Studia magisterskie i  podyplomowe ukończyła na Wydziale Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest współautorką i  realizatorką wielu programów edukacyjnych.
Czynnie  interesuje się  turystyką pieszą i rowerową.

mgr Klaudia Waroch - Ciamciak

mgr Klaudia Waroch – Ciamciak

Absolwentka szkoły średniej w USA oraz magister Językoznawstwa i Informacji Naukowej  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Lektor i metodyk języka angielskiego. Nauczyciel akademicki od 2003 roku. Były lektor na Politechnice Łódzkiej a od 2011 pracownik Uniwesytetu Adama Mickiewicza oraz wykładowca w Studium Doskonalenia Menedzerów w Kaliszu.

Nauka języka to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Studenci inspirują i motywują mnie do przekazywania wiedzy w sposób kreatywny, a jednocześnie przystępny. Sama też wiele się od nich uczę i choć trwa to już 15 lat, to na każde kolejne zajęcia z nimi cieszę się jakby były moimi pierwszymi.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.