Kalisz
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Cv naukowe i zawodowe
dodany: 01 lipiec 2010
przez: Sylwia Świadkowska

 

 

Prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM

  

I.  Kwalifikacje zawodowe:


 

1.  Magisterium


1966: UAM, Wydział Filozoficzno – Historyczny, kierunek: pedagogika

Temat: Wybór dalszego kształcenia uczniów szkół podstawowych w r. szk. 1965/66

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Kowalski

 

2.  Doktorat


1976: UAM, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Temat: Efektywność struktury programów TV z wychowania obywatelskiego

Promotor: Prof. dr hab. Leon Leja

 

3. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w GWSHM Milenium / po przeprowadzonym   przewodzie kwalifikacyjnym i pozytywnej opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych/

 

 

 

II. Przebieg pracy zawodowej i dydaktycznej:

 

1.  1964 – 1966: Szkoła Podstawowa nr 84 w Poznaniu – nauczyciel języka polskiego
i muzyki.

2.  1966 – 1969: Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie Wlkp. – nauczyciel pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania początkowego.

3.  1969 – 1975: Studium Nauczycielskie w Kaliszu – nauczyciel pedagogiki, psychologii oraz metodyki nauczania początkowego.

4.  1975 – 1990: Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu, adiunkt. Wicedyrektor.

5.  1985 – 2006: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, starszy wykładowca.

6.  1993 – nadal: Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i w Gnieźnie, dyrektor.

7.  2003 – nadal: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, profesor nadzwyczajny, założyciel i rektor.

 

 

III. Kierowanie pracami magisterskimi i dyplomowymi:

 

1.  Promotor około 400 prac magisterskich i licencjackich.

2.  Promotor około 500 obronionych prac dyplomowych na Studiach Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą.

 

 

IV. Funkcje naukowe:

 

1971 – 1987: Konsultant naukowy w Redakcji Programów Szkolnych Telewizji Polskiej.

1983 – 1988: Konsultant naukowy w Dziale Programów dla Szkół Polskiego Radia.

2004 – 2005: Członek Komitetu Naukowego przygotowującego Międzynarodowy Kongres Edukacyjny „Edukacja polska w zjednoczonej Europie” (organizator: Związek Nauczycielstwa Polskiego).

 

 

V. Szczególne osiągnięcia zawodowe:

 

1993 – nadal: Założyciel – według własnej autorskiej koncepcji – Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty (SDMO) w Kaliszu a od 2004 roku również w Gnieźnie. Placówka ogólnopolska, specjalizująca się w menedżerskim kształceniu na studiach podyplomowych (we współpracy ze szkołami wyższymi) i kursach kierowniczej kadry oświaty. Ponad
6 tysięcy absolwentów z całego kraju. Słuchacze SDMO spotykali się z najbardziej znaczącymi politykami m. in. z ministrem edukacji R. Czarnym, ministrem ds. samorządu M. Kuleszą, pięcioma wiceministrami MEN, wiceprezesem NIK Z. Wesołowskim.

 

Do Kalisza i Gniezna na spotkania z słuchaczami SDMO przyjeżdżali wybitni specjaliści w dziedzinie pedagogiki, psychologii i socjologii: profesorowie: W. Kobyliński,
J. Kurnal, J. Radziewicz, T. Pilch, Z. Melosik, L. Gapik, S. Kwiatkowski, P. Buczkowski,
J. Gęsicki, B. Śliwerski, A. Nalaskowski, A. Wiszniewski (komunikacja społeczna) oraz profesorowie bibliotekoznawstwa: K. Migoń i M. Skalska-Zlat.

 

Studium organizuje dla swoich słuchaczy i absolwentów również wizyty i staże zagraniczne. (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Anglia, Francja). Organizuje też konferencje naukowe: Menedżerskie zarządzanie szkołą; 2003 (organizator: prof. L. Gawrecki), Szkoła polska na tle porównawczym; 2006 (organizator: prof. E. Potulicka), Dyscyplina i kierowanie klasą szkolną – konteksty, problemy, rozwiązania praktyczne; 2007 (organizator: prof. Ewa Filipiak), Szkoła polska w XXI wieku; 2008 (organizator: prof. L. Gawrecki).

2002 – nadal: Jednoosobowy założyciel Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” – uczelni niepublicznej.

W roku akademickim 2007/08 studiowało tu około 1300 studentów na trzech wydziałach: Zarządzania i Marketingu, Pedagogiki i Kulturoznawstwa.

 

 

VI. Funkcje administracyjne:

 

1.  1975 – 1977: Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą.

2.  1977 – 1985: Kierownik Zaocznych Studiów Magisterskich – kierunek nauczanie początkowe (ok. 500 absolwentów).

3.  1986 – 1989: Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą.

4.  1989 – 1990: Wicedyrektor Oddziału Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

5.  1993 – nadal: Dyrektor Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu
 i w Gnieźnie.

6.  2002 – nadal: Założyciel Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie.

7.  2007 – nadal: Rektor Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie.

 

 

VII.  Funkcje społeczne:

 

1.  1983 – 1994: Ławnik w Sądzie Rejonowym w Kaliszu.

2.  1990 – 1994: Sekretarz Krajowej Sekcji Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli przy Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

 

VIII.  Dane o publikacjach:

 

1.  Publikacje naukowe i popularno-naukowe:

  • książki wydane: 10,
  • artykuły naukowe: ukazały się w wydawnictwach zwartych oraz w czasopismach, m.in.: Nauczyciel i Wychowanie, Chowanna, Neodidagmata, Nowa Szkoła, News - Nowości Oświaty, Oświata i Wychowanie, Życie Szkoły, Przekazy i Opinie, Dyrektor Szkoły.

2.  Redaktor Głosu Dyrektora-Menedżera – dodatku cyklicznego do Głosu Nauczycielskiego. Ukazało się 25 numerów w latach 1997 – 2000.

3.  Publicystyka oświatowa: około 100 artykułów w m.in.: Polityce, Głosie Nauczycielskim, Życiu Literackim, Tygodniku Kulturalnym, Rzeczpospolitej.

4.  Autorskie audycje radiowe i programy telewizyjne:

  • 1983 - 1987: Nauczycielski Uniwersytet Radiowo–Telewizyjny NURT (5 programów autorskich; 2 w radiu, 3 w telewizji),
  • 1985 - 1989: cykl radiowy pod tytułem. Radio w szkole (10 audycji): autor koncepcji cyklu i poszczególnych audycji,
  • 1988 - 1989: stały felieton popularno-naukowy w Polskim Radiu z cyklu: Radio
    w nauczaniu i wychowaniu.

 

 

IX.  Prace badawcze:

 

1. 1976: Autorstwo ogólnopolskich badań nad wykorzystaniem w szkołach audycji radiowych i programów TV, prowadzonych przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej PRiTV.

2. Udział w dwóch problemach węzłowych, prowadzonych przez Instytut Pedagogiki UAM w Poznaniu:

  • 1982 – 1985: Środki dydaktyczne w kształceniu (temat własny: Programy TV jako czynnik integracji wielostronnej w nauczaniu początkowym),
  • 1986 – 1989: Kształcenie multimedialne w szkole (temat własny: Przygotowanie szkół do kształcenia multimedialnego).

3. 1986 – 1990: Kierowanie ogólnopolską grupą badawczą podejmującą problem: „Wpływ środków dydaktycznych na doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.” Problem podjęty w ramach planu pracy badawczej IKN, z inspiracji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

X. Staże oraz krótkotrwałe wizyty zagraniczne:

 

1. Anglia 1979 (Open University w Milton Keynes)

2. Węgry 1981 (Krajowy Instytut Doskonalenia Nauczycieli)

3. NRD 1986 (Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Erfurcie)

4. RFN 1987 (Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Płn. Nadrenii-Westfalii w Kolonii)

5. Kijów 2001 (Uniwersytet Pedagogiczny)

 

 

XI. Udział w konferencjach i sesjach naukowych:

 

1. 1977 (maj), Łódź. Seminarium naukowe: Telewizja w procesie kształcenia. Autor komunikatu z badań „Wykorzystanie audycji radiowych i programów TV przez nauczycieli szkół podstawowych i średnich”.

2. 1–2.09.1978, Gniezno. Sesja naukowa: Funkcjonowanie środków dydaktycznych
w powszechnej szkole średniej. Przewodniczący sekcji wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego. Autor referatu: „Rola środków dydaktycznych
w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”.

3. 17-19.01.1988, Piotrków Tryb. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: „Radio
i telewizja w procesie kształcenia i wychowania”. Autor komunikatu z badań pod tytułem: „Opracowanie na lekcjach treści audycji radiowych i programów TV dla klas początkowych”.

4. 8-10.10.1993, Warszawa. Sympozjum: „Zmiana w zarządzaniu szkołą.” Autor referatu: „Tradycyjny dyrektor czy menedżer oświaty”.

5. 17.07.1994, Warszawa – Senat RP. Konferencja: „Decentralizm w zarządzaniu oświatą”. Referat wprowadzający do dyskusji: „Menedżer w oświacie”.

6. 10-12.12.1999, Warszawa. Centralny Ośrodek Zarządzania. Konferencja: „Nowoczesne metody zarządzania”. Autor wystąpienia: „Nowoczesne zarządzanie szkołą”.

7. 15.03.2002, Warszawa. Konferencja Dyrektorów Szkół Polskich. Wystąpienie: „Zarządzanie szkołą u progu XXI wieku”.

 

 

XII.  Ważniejsze nagrody:


1981 - Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia

1984 - Nagroda Dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli

1987 - Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej I stopnia (zespołowa)

1990 - Nagroda I stopnia Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli

1994 - Nagroda II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe

2005 – Nagroda II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne.

 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH PO DOKTORACIE (1976)

 

I.  PUBLIKACJE ZWARTE

 

1. Korzystanie z audycji szkolnych i programów TV przez nauczycieli szkół podstawowych i liceów. Wyd. RTV, Warszawa 1976, 136 s.

2. Telewizja jako środek integracji w nauczaniu początkowym. Wyd. Nauk. IKN, Warszawa 1989, T. 1 i 2, 464 s.

3. Metody i środki kształcenia stosowane w szkole. Wyd. Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. Raport Tematyczny nr 28. PWN, Warszawa – Kraków 1990 (współautor W. Strykowski), 35 s.

4. Radio w nauczaniu i wychowaniu. Wyd. CDN, Kalisz 1990, 117 s.

5. Menedżer w szkole (redaktor). Wyd. eMPi2, Poznań 1996, 182 s.

6. Techniki pracy menedżera oświaty. Wyd. eMPi2, Poznań 1997, 146 s.

7. Jak w Kaliszu menedżerów oświaty kształcono (1993-2003). Wyd. eMPi2, Poznań 2003, s. 69,

8. Krótki zarys dziejów Seminarium Nauczycielskiego (1909-1969). Wyd. Rogozińskie Centrum Kultury, Rogoźno 2003, s. 52.

9. Kompetencje menedżera oświaty. Wyd. eMPi2, Poznań 2003, s. 232.

10. Promocja placówki edukacyjnej. Wyd. eMPi2, Poznań 2008, s. 170.

11. Jak w Kaliszu i Gnieźnie dyrektorów i nauczycieli kształcono (1993-2008). Wyd. eMPi2, Poznań 2008, s.128

 

 

II. ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH (WYBRANE)

 

1. Funkcje i wykorzystanie środków dydaktycznych w nauczaniu początkowym.

2. W: Funkcje środków i materiałów dydaktycznych w organizacji procesu kształcenia

3. w powszechnej szkole średniej. Materiały z sesji w Gnieźnie. Biblioteka Doświadczeń Nauczycieli Poznańskich. T. 2, Poznań 1980.

4. Wideo w nauczaniu początkowym. W: Wideo w szkole (red. W. Strykowski i B. Puszczewicz). Wyd. NURT, Warszawa 1990.

5. Jak kształcić nauczycieli? W: Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej (red. H. Kwiatkowski). Wyd. PTP i Sekcja Kształcenia N-li ZG ZNP, Warszawa 1991, (współautor W. Strykowski).

6. Nauczyciel a pozaszkolne doświadczenia audiowizualne uczniów. W: Dokąd zmierza technologia kształcenia? (red. W. Skrzydlewski). Wyd. UAM, Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki, Kalisz 1993.

7. Wykorzystanie pozaszkolnych doświadczeń medialnych w procesie kształcenia.

8. W: Edukacja kulturalna. Szkoła i rodzina (red. D. Jankowski). UAM KP-A i WOM, Kalisz 1993.

9. Menedżer – pedagog i dyrektor profesjonalny. W: Menedżer w szkole (red. L. Gawrecki). Wyd. eMPi2, Poznań 1996.

10. Public relation czyli jak promować placówkę edukacyjną i jej szefa. W: Vademecum menedżera oświaty (red. Cz. Plewka i H. Bednarczyk). Wyd. OKiDK Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000.

11. Marketing edukacyjny. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3 (red. nauk. T. Pilch). Wyd. Akademickie. „Żak”, Warszawa 2004.

12. Menedżer oświaty. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3 (red. nauk. T. Pilch). Wyd. Akademickie. „Żak”, Warszawa 2004.

13. Wolny rynek w oświacie. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 (red. nauk. T. Pilch). Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008

14. Marketing w oświacie. W: Menedżer i kreator edukacji (red. Cz. Plewka i H. Bednarczyk). Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008.

 

III.   ARTYKUŁY W CZASOPISMACH (WYBRANE)

 

1. Techniki audiowizualne w nauczaniu początkowym (współautor L. Leja). Oświata i Wychowanie 1977 nr 10.

2. Środki audiowizualne w kształceniu. Oświata i Wychowanie 1982 nr 3.

3. O nowoczesnym kształceniu w szkole wyższej (Rec. Uczelnia na miarę współczesności. Red. L. Leja, Poznań 1986). Neodidagmata, 1986 nr 17.

4. Funkcje środków dydaktycznych w nauczaniu początkowym. Oświata i Wychowanie 1986 nr 17.

5. Gry dydaktyczne w nauczaniu początkowym. Oświata i wychowanie 1986 nr 29.

6. Przygotowanie nauczycieli do pracy z telewizją. Chowanna 1986 nr 3.

7. Telewizja jako środek dydaktyczny w procesie kształcenia. Nauczyciel i Wychoanie 1986 nr 5-6.

8. Wielofunkcyjny charakter teleprogramów dla klas początkowych. Oświata i Wychowanie 1989 nr 1.

9. Wybór dyrektora szkoły w Anglii. Kurenda 1989 nr 2.

10. Szkoła i rodzice w Anglii. News - Nowości Oświaty 1992 nr 4.

11. Finanse angielskich szkół. News – Nowości Oświaty 1993 nr 5

12. Szkoła dyrektorem stoi. Nowa Szkoła 1993 nr 3.

13. Zintegrowane i systemowe kształcenie nauczycieli. Szkoła Zawodowa 1993 nr 7.

14.  Edukacja dorosłych (rec. Podstawy dydaktyki dorosłych. Red. D. Jankowski i inni, Wyd. UAM, Poznań 1996). Z badań naukowych kaliskich pedagogów. Zeszyty KTPN 1997 nr 3.

15.  Jak kształcić menedżera oświaty. Dyrektor Szkoły 1997 nr 12.

16.  Menedżer oświaty. Dyrektor Szkoły 2003 nr 1.

17.  Wolny rynek w oświacie czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem. Dyrektor Szkoły 2003 nr 2.

18.  Doskonalenie kadry kierowniczej oświaty w Polsce powojennej. Dyrektor Szkoły 2007 nr 7.

19.  Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne. Dyrektor Szkoły 2008 nr 6.

20.  Marketing w oświacie. Neodidagmata 2008 nr 4.


Studia w Gnieźnie
Projekt i wykonanie aboutit.pl